ေစတနာသည္ လူတုိင္းႏွင့္ မတန္ဟူေသာ စကားကုိ လူမႈ နယ္ပယ္တြင္ ေျပာဆုိ ေနၾကသည္ကုိ မၾကာ ခဏ ၾကားေနရေပသည္။ တစ္စံုတစ္ဦးက ေစတနာ သေဘာျဖင့္ ေျပာသည့္ စကားကုိ အျခားတစ္ ေယာက္က အေလးမထားသည့္ အခါမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ေစတနာျဖင့္ အကူအညီ ေပးရာတြင္ ခြၽတ္ေခ်ာ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေသာ အခါ တစ္ဖက္လူ၏ ၿငိဳျငင္ စိတ္ကြက္မႈမ်ား ႀကံဳရပါက အကူအညီ ေပးေသာ လူတခ်ဳိ႕ ေျပာေလ့ရွိေသာ စကားျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ေစတနာမွ ေဝဒနာ စကားဆုိျခင္းသည္ သူတစ္ပါး အမွားၾကား တြင္ဝင္၍ အကုသုိလ္ယူျခင္း၊ ဓားစာခံျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။