Thursday, 15 December 2016 12:28

KIA၊ MNDAA၊ TNLA၊ AA အဖြဲ႕တုိ႔အား ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းကုိ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ‘၀’အဖြဲ႕ထုတ္ျပန္

Written by
Rate this item
(0 votes)
KIA၊ MNDAA၊ TNLA၊ AA အဖြဲ႕တုိ႔အား ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းကုိ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ‘၀’ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီက ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္စြဲျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။
 
“၀”အဖဲြ႕၏ ထုတ္ျပန္မႈတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအထူးေဒသ ၂၊ “၀”ျပည္နယ္ျပည္သူ႔အစုိးရဟု သုံးႏႈန္းထားၿပီး အျခားအေရးအသားမ်ားတြင္လည္း “၀”ျပည္နယ္ဟု သုံးႏႈန္းထားကာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္မူ “၀”ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္းဟုသာ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
 
အဆုိပါေၾကညာခ်က္တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္က ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္၌ အဓိကအားျဖင့္ တပ္မေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မွ တင္သြင္းေသာ KIA၊ MNDAA၊ TNLA၊ AA တုိ႔အား အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၅ ဦး အစည္းအေ၀း ပ်က္ကြက္ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ေထာက္ခံမဲ ၆၃ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၄၅ မဲ၊ ၾကားေနမဲ ခုနစ္မဲ၏ သာလြန္မႈ အနည္းငယ္သာရွိေသာ မဲအေရအတြက္ျဖင့္ အတင္းအတည္ျပဳခဲ့သည္ဟု ၾကားသိရေၾကာင္း၊ အထက္ေဖာ္ျပပါ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္း ေလးဖြဲ႕ကုိ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းကုိ “၀”ျပည္နယ္မွ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။
 
ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ ယင္းအဆုိျပဳခ်က္ကုိ ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ပယ္ခ်ဆုံးျဖတ္ျခင္းကုိ မေထာက္ထားဘဲ ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ယင္းအဆုိကုိ တစ္ဖန္တင္သြင္းၿပီး အတင္းအတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ဤအျပဳအမူသည္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဥပေဒစနစ္ကုိ အလြန္အမင္း ႐ႈပ္ေထြးေစျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စု အလုပ္အမႈေဆာင္ ႐ႈပ္ေထြးေစျခင္း၊ တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းၾကား စည္းလုံးညီညြတ္မႈႏွင့္ ယုံၾကည္မႈမ်ား ဆုိးရြားစြာ ပ်က္စီးေစၿပီး ျပည္ေထာင္စုကုိ ပုိမုိပ်က္ျပားေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနေသာ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအား လုံး၀အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မျဖစ္ေစႏုိင္ေၾကာင္း “၀”အဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။
 
“၀”အဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ယင္းအဆုိအား တင္သြင္းခဲ့သူမွာ တပ္မေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဟု ေရးသားထားေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့သူမွာ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္ လား႐ႈိးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္သူ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အဆုိရွင္ဦးေအာင္သူမွာ ယခင္သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕ လုံျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးရာထူးအား ဗုိလ္မွဴးႀကီးအဆင့္ျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။
 
ထုိ႔အတူ “၀”အဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏွစ္ကာလရွည္ၾကာေသာ ျပည္တြင္းစစ္၏ အေၾကာင္းရင္းျမစ္မွာ တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ရသင့္ရထုိက္ေသာ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ား၊ တန္းတူညီမွ် ဆက္ဆံမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ အာမခံခ်က္မရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မတတ္သာ၍ ကာလရွည္ၾကာ ခုခံတုိက္ခုိက္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း တပ္မေတာ္အပါအ၀င္ ဘက္ေပါင္းစံုတုိ႔သည္ အတိတ္ရန္ၿငိဳးမ်ားကုိ စြန္႔ပစ္သင့္ၿပီး ႐ုိးသားေသာ သေဘာထားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အားလုံးပါ၀င္ေသာ ႏုိင္ငံေရးေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈသေဘာထားကုိ ေထာက္ခံရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းေသာ နည္းလမ္းမွတစ္ဆင့္ မ်က္ေမွာက္ ပုိမုိျပင္းထန္လာေသာ တုိင္းရင္းသား ပဋိပကၡမ်ားကုိ ေျပၿငိမ္းေသာ လက္ရွိျပည္တြင္းစစ္ ေျဖရွင္းရန္ မွန္ကန္ေသာ ထြက္ေပါက္ျဖစ္သည္ဟု “၀”ျပည္နယ္မွ ထင္ျမင္မိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
 
“၀”ျပည္နယ္အေနျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မွ ၎အဆုိျပဳခ်က္ကုိ ဖ်က္သိမ္းၿပီး အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တရားမွ်တမႈမရွိေသာ ဥပေဒ အတားအဆီးအသစ္မ်ား ေနာက္ထပ္မဖန္တီးရန္ ျပင္းထန္စြာ ေတာင္းဆုိေၾကာင္း၊ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေသာ အဘက္ဘက္တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔စိတ္ဆႏၵကုိ ခ်ဳပ္တည္းၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ ႐ႈပ္ေထြးေစျခင္း တုိးခ်ဲ႕ေစျခင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈကုိ ထိခုိက္ေစသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ မက်င့္သုံးရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
အလားတူ “၀”ျပည္နယ္အေနျဖင့္ ၎အဆုိျပဳခ်က္ကုိ ေထာက္ခံမဲေပးေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အျပဳအမူအေပၚ လုံး၀နားမလည္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ နီးပါး ျပည္တြင္းစစ္မီးမွ သင္ခန္းစာမရေသးသေလာ၊ မိမိတုိ႔၏အက်ဳိးအတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိ ခုတုံးလုပ္ၿပီး ဤအဖြဲ႕အစည္း ေလးဖြဲ႕တုိ႔ကုိ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ အတင္းသတ္မွတ္ျခင္းသည္ ျပႆနာ ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းျခင္းမဟုတ္ဘဲ အမွန္တရားပဋိပကၡ၊ ဆန္႔က်င္မႈမ်ားကုိသာ ဖန္တီးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားအား မုန္းတီးမႈႏွင့္ ရန္ၿငိဳးမ်ားထားရွိၿပီး ၎တုိ႔၏ တရားမွန္ကန္ေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကုိ တစ္ခ်ိန္လုံး လက္နက္ကုိင္အင္အားျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ ဖိအားေပးေသာ နည္းလမ္းကုိ က်င့္သုံးမည္ဆုိပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္သည္ ထာ၀ရရပ္စဲႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းစစ္သည္ ဤအႀကိမ္ဆုံးျဖတ္မႈေၾကာင့္ ထာ၀ရဆက္လက္ ရွည္ၾကာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။
 

Credit To >>> Eleven Media Group

Read 2218 times
You are here:   HomeALL NewsLocal NewsKIA၊ MNDAA၊ TNLA၊ AA အဖြဲ႕တုိ႔အား ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းကုိ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ‘၀’အဖြဲ႕ထုတ္ျပန္